T.C
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Başkanlığı
İLAN
Hakkari İl Özel İdaresi makine parkına kayıtlı bulunan aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen araç ve iş makineleri ekonomik ömrünü doldurduklarından kayıttan düşümü yapılarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif (açık artırma) usulü ile satışı yapılacaktır.
  1. İhale Hakkari İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
  2. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Hakkari İl Özel İdaresi – Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek doküman satın alınması zorunludur. Her araç ve iş makinası için 100 TL. karşılığıdoküman bedeli satın alınması zorunludur.
  3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
  1. Gerçek kişiler için;
Onaylı Nufüs cüzdan örneği, -İkametgah Belgesi, -Onaylı imza sirküleri, -Bağlı olduğu vergi dairesi İli ve numarasını gösterir belge, -Vekaleten ihaleye katılacakların 2018 yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdiklivekâletnameleri, -Geçici teminata ilişkin banka dekontu, İmzalanmış satış şartnamesi.
  1. Tüzel Kişiler İçin;
-Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, -Yönetim Onaylı imza sürkileri, - Bağlı olduğu vergi dairesi İli ve numarasını gösterir belge, -Vekaleten ihaleye katılacakların 2018 yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdiklivekâletnameleri yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, -Geçici teminata ilişkin banka dekontu, İmzalanmış satış şartnamesi.
Not.İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.
  1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
  3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
  4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
S.NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
PLAKASI
GEÇİCİ TEMİNATI
MUHAMMEN BEDELİ
İHALE GÜNÜ VE SAATİ
 
1
Dozer
Catterpiller
2000
00-25012
3.300,00 TL.
110.000,00 TL.
05.07.2018 09:30
2
Dozer
Catterpiller
2000
00-25044
3.750,00 TL.
125.000,00 TL.
05.07.2018 10:00
3
Dozer
Catterpiller
2000
00-25075
4.200,00 TL.
140.000,00 TL.
05.07.201810:30
4
Rotatif Kar Makinası
Mersedes Benz
2002
02-70010
3.600,00 TL.
120.000,00 TL.
05.07.2018 14:00
5
Otobüs (Tek Katlı)
Mıtsubişhi
1997
30 AL 114
450,00 TL.
15.000,00 TL:
05.07.201814:30
6
Damperli Kamyon
Fatih
2000
30 AH 582
900,00 TL.
30.000,00 TL:
05.07.2018 15:00